Skydds- och ordningsregler

Sweden Rock Festival AB benämns här som "bolaget" och Sweden Rock Festival som företeelse som "SRF".

 

 • All personal som arbetar på området ska vara ackrediterad i ackrediteringssystemet. Medtag giltig legitimation och anmäl dig i incheckningen vid ankomst. För övrig info, se vår hemsida www.swedenrock.com eller ring kansliet på 0456-317 95.

 

Allmänna arbetsmiljöfrågor

 • Bolaget har samordningsansvar för arbetsmiljöfrågor inom SRF. Deltagande entreprenör/förening har dock skyldighet att själv identifiera de arbetsmiljörisker som arbetet på SRF innebär för respektive verksamhet. Detta kan i förekommande fall behöva göras skriftligt i en riskbedömning, uppföljt av riskreducerande åtgärder för entreprenörens/föreningens arbete. Görs sådan skriftlig bedömning ska den skickas in till bolaget innan arbetet på SRF påbörjas, för att integreras i bolagets arbetsmiljöplan för SRF.
 • För kontaktpersoner och samordningsansvariga för respektive område, se arbetsmiljöplan vid ackrediteringen.
 • I övrigt gäller sunt förnuft och logiskt tänkande. Visa respekt för alla som arbetar och hjälp dem som behöver hjälp.

 

Trafik och rörelse inom området

 • Maximal hastighet på området är 20 km/tim.
 • Respektera anvisade parkeringsplatser/uppställningsplatser.
 • Kör inte på andra ställen eller andra tider än de som du anvisas.
 • Kommer du i bil och har blivit beviljad personalparkering är du berättigad att mot uppvisande av parkeringspass parkera på vår personalparkering, vilken nås via gamla E22:an och avfarten Norje By 2/Truckservice. Fortsätt sedan vägen söderut mot Norje ca 900 meter och parkera på parkering belägen på Ärtvägen. Har du inget parkeringspass hänvisas du till allmänna parkeringsplatser.
 • Du får inte uppehålla dig på arbetsplatser när du inte arbetar, då det finns stor risk att du är i vägen för de som utför sitt arbete. Detta är speciellt viktigt för dig som har access till scenområden. Har du inget ärende till scenområdet så skall du inte uppehålla dig där. Scencheferna har rätten att be icke arbetande personal att avlägsna sig från området. Se nedan vad som gäller för områden med bygg- och anläggningsarbete under för- och efterproduktion.
 • Tomgångskörning av fordon och maskiner skall ej förekomma i onödan på området.
 • Leveranser måste ankomma de datum och tider som är överenskommet. Specificera leveranstid i förväg. Alla returer måste hämtas senast dagen efter festivalen eller dagen därpå.
 • Arbetstider
 • Arbetar du efter uppgjorda tider och schema så skall tiderna hållas.
 • Kom i god tid till arbetsplatsen. Vid förhinder kontaktar du omgående din ansvariga arbetsledare.

 

Alkohol, rökning och drogpolicy

 • Det är strängt förbjudet att förtära eller vara påverkad av alkohol under arbetstid. Alla andra typer av droger är strängt förbjudna oavsett tidpunkt.
 • Medtagande av egen öl, vin, sprit eller droger in på festivalområdet eller backstage-området är förbjudet.
 • Det genomförs löpande nykterhetskontroller av fordonsförare inom produktionsområdet och av förare som på uppdrag av bolaget framför fordon i extern trafik.
 • Inga vapen, knivar eller tillhyggen i någon form får förvaras eller medföras in på området, om inte arbetet kräver det. Alla sådana verktyg, knivar m.m. som kan användas som tillhyggen ska avlägsnas från de områden besökare har tillträde till innan SRF börjar.
 • Bilar kontrolleras vid infart till området. Den som inte tillåter att fordonet synas för alkohol, vapen och droger nekas access till området.
 • Metallburkar får inte förekomma på området förutom vid eventuell servering då innehållet skall hällas upp i plastglas.
 • Rökning är förbjuden på alla platser där servering av mat och dryck sker.
 • Rökning är endast tillåten utomhus, d.v.s. ej i tält eller under tak.
 • Rökning är förbjuden vid allt byggarbete före, under och efter SRF, samt där pyrotekniska effekter förvaras eller installeras.

 

Städning, ordning och reda

 • Personalcampingen är belägen norr om Ärtvägen och där bor många som arbetar under SRF. Respektera att de som bor på denna camping behöver sova ordentligt och iakttag därför god ordning.
 • Varje företag/förening som arbetar på SRF håller rent på eget arbetsställe under och efter arbetet, samt transporterar överblivet material och emballage m.m. till anvisad plats.
 • Tillträdes- och transportvägar och brandgator på området ska hållas fria och får inte användas som upplagsplatser eller blockeras.
 • Källsortering ska ske enligt anvisningar på området.

 

Säkerhet

 • Följ ansvarig personals anvisningar för att arbeta på området.
 • Ta reda på var brandsläcknings- och första hjälpen-utrustning, Röda korset etc. finns.
 • Informera dig om vad som gäller för ditt företag/förening vid eventuell utrymning av området.
 • Vid större olycka, kontakta någon ansvarig på bolaget. Bolaget har en plan för krishantering.
 • Gasol och annan brandfarlig vara får endast förvaras och hanteras enligt de anvisningar som gasolansvarig på bolaget samt brandskyddsmyndighet anger.
 • Råder eldningsförbud ska detta respekteras.

 

Bygg och anläggningsarbete

 • För alla byggnadsarbeten vid stängsling, scener, tält m.m. gäller nedanstående skyddsregler.
 • Skyddshjälm är obligatorisk vid ovanstående arbeten under för- och efterproduktion såväl som pågående SRF och skall alltid användas. Detta gäller även besökare.
 • Skyddsskor med stålhätta och spiktrampskydd skall användas enligt anvisningar i förekommande fall. Detta gäller ej tillfälliga besökare, men för alla direkt involverade i bygg och anläggning, flytt av kravallstaket etc.
 • Varselkläder (minst reflexväst) ska användas under bygg- och anläggningsarbeten och där mycket passerande trafik förekommer.
 • Fallsele skall alltid bäras när risk för fall eller genomtrampning från hög höjd finns, till dess permanent fallskydd monteras. Vid behov ska person tilldelas fallsele som håller linan sträckt. Alternativt ska liftanordning med säker korg användas. Fastighets- och områdesansvarig på bolaget tillhandahåller fallselar.
 • Annan personlig skyddsutrustning ska användas om ditt företag/förening kräver detta.
 • Alla som arbetar på området skall var medvetna om att backande lastfordon och maskiner kan förkomma. Backande lastfordon måste vara utrustat med varningslyktor alt. ljudsignal.
 • Maskinförare skall alltid förvissa sig om att ingen befinner sig inom arbetsområdet om backning måste ske. Det är varje entreprenörs ansvar att minimera risken vid backning.
 • För lyftanordningar ska kopia av intyg på besiktningspliktiga lyftredskap, kranar, hissar, ställningar, last och grävmaskiner m.m. överlämnas till den byggansvarige på bolaget innan dessa tas i bruk.
 • Tillstånd skall inhämtas för användande av lyftanordningar.
 • Lyftanordningen ska placeras på säkert sätt med fullgott underlag.
 • Lyftredskap skall märkas så att det klart kan utläsas hur de skall användas på ett säkert sätt. Endast besiktigade och typgodkända stroppar och kättingar m.m. får användas.
 • Vid lyft med maskin eller redskap måste entreprenören vara uppmärksam på alla andra förekommande arbeten. Det är maskinförarens ansvar att personer inte passerar under eller för nära hängande last.
 • Skyddsanordning utförs och används enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Anordning som försatts ur bruk eller borttagits skall alltid, och utan dröjsmål, återställas. Före borttagandet av sådan anordning skall den byggansvarige på bolaget ge sitt tillstånd. (Underlåtenhet kan medföra straffpåföljd enl. AML 8§2).
 • Den som avser att använda farliga ämnen skall anmäla detta till byggansvarige på bolaget. Aktuellt säkerhetsdatablad skall finnas tillgängligt och vara genomgången för att arbetet skall få utföras.
 • På arbetsområdet får endast typgodkända stegar, bockar och ställningar användas. Stege får användas endast vid kortvarigt arbete, utan verktyg.
 • Ingrepp i elcentral, ledning m.m. som fodrar verktyg får endast utföras av behörig elinstallatör hos ansvarigt företag som bolaget anlitar. Respektive entreprenör/förening ansvarar för att egen utrustning hålls i gott skick och används på ett korrekt sätt.
 • Alla anslutningar till eluttag på SRF:s elnät ska endast göras på de platser ansvarig person från bolaget anvisar eller genom anvisning från ansvarig behörig elfirma på SRF.
 • Alla arbeten i mark där ledningar kan förekomma (isättning av tältpålar m.m.) ska göras med deltagande av ansvarig person för kabelvisning. Alla elkablar ska dras på anvisad plats och djup.
 • Inga anslutningar eller uppkopplingar till tillfälligt V/A-nät får göras utan bolagets byggsamordningsansvariges tillstånd.
 • Den entreprenör som vill utföra heta arbeten skall inhämta tillstånd från ansvarig person på bolaget före arbetets början samt även uppvisa giltigt certifikat över genomgången behörighetsutbildning. Arbetet görs på anvisad plats.
 • Alla ev. hål, ledningsdiken m.m. på området skall avspärras av ansvarig entreprenör, om dessa lämnas utan tillsyn.
 • Entreprenörer ska i görligaste mån återställa mark och buskage efter arbetet.

 

Ladda ner skydds- och ordningsregler PDF

 

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK