Allmänna villkor

Information till prenumeranter

Vi sparar personuppgifter om dig när du blir prenumerant. Detta görs för att kunna tillhandahålla och

förbättra våra tjänster och ge dig erbjudanden som passar dina behov. Nedan följer information om

behandlingen av dina personuppgifter samt dina rättigheter.

 

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Sweden Rock Magazine AB

556637-7684

Nygatan 27

294 34 Sölvesborg

 

Ändamål med behandlingen och rättslig grund

Dina uppgifter behandlas i den mån det är nödvändigt för att kunna fullgöra våra förpliktelser

gentemot dig, såsom köp, fakturering, leverans och tillhandahållande av support. Därutöver används

uppgifterna för att kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden. Behandlingen grundas på det

avtal och den ömsesidigt rättsliga förpliktelse som uppstår till exempel då du gjort en beställning.

Marknadsföringen skickas till dig grundat på antingen ett samtycke eller en intresseavvägning

genomförd av personuppgiftsansvarig.

Data som behandlas är det du själv uppger när du blir kund hos oss eller kontaktar oss exempelvis via

epost eller telefon. Det skapas även data när du loggar in på våra tjänster och i form av cookies när

du besöker våra hemsidor.

 

Överföring av uppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till

eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster, exempelvis IT-tjänster, på det sätt och i

den omfattning som krävs för att företaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig samt i

marknadsföringssyfte.

Företaget strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om

det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer företaget att vidta lämpliga

skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda dina personuppgifter.

 

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller

är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att:

- När som helst och utan förklaring återkalla all behandling som grundas på ditt samtycke

- Spärra dina uppgifter för marknadsföring

- Invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av intresseavvägning. Om du

invänder mot sådan behandling kommer personuppgiftsansvarig endast fortsätta

behandlingen om det finns tvingande berättigade skäl.

- Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter

- Begära att bli raderad. Detta kan endast genomföras förutsatt att företaget inte är skyldigt

att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund ex vis bokförings- och skattelagstiftning.

Kontakta vår kundtjänst på kundtjanst@swedenrockmagazine.com eller 0456-317 17.

 

Registerutdrag

Du har rätt att en gång per år begära ut ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas.

Begäran om registerutdrag görs genom att kontakta oss på förlagets hemsida eller epost.

 

Säkerhet

Företaget vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att

förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig

åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse.

Stäng

Sök

Sök Sweden Rock

OK